Friday, 27 September 2013

Η Ομηρική «Iλιάδα» παρουσιάζεται στο Stadsschouwburg του Amsterdam στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2013

Homerus’ Ilias, Stadsschouwburg Amsterdam, 5-6 Oktober 2013

Homer's Iliad  at the Stadsschouwburg Amsterdam, 5-6 October 2013

scroll down for Dutch and English

Η «Ιλιάδα», το αρχαιοελληνικό έπος του Τρωικού κύκλου, είναι η  απαρχή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και η βάση της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Πρόκειται για έργο απαράμιλλης λογοτεχνικής δύναμης και αισθητικής ωριμότητας που απασχολεί χρόνια τώρα το Στάθη Λιβαθινό.

Ο σκηνοθέτης  «αφηγείται»  μαζί με τους συνεργάτες του σε μια πεντάωρη –περίπου- παράσταση το συνταρακτικό αυτό έπος μέσα από το οποίο αναδύεται όλη η σύγχρονη Ελλάδα. Οι 15 ηθοποιοί, σαν σύγχρονοι ραψωδοί, αφηγούνται την ιστορία του πιο βίαιου πολέμου όλων των εποχών και μετατρέπουν το εμπνευσμένο αυτό κείμενο σε μια σειρά από ποιητικές εικόνες σκληρές, αλλά και τρυφερές, με μια απολύτως σύγχρονη θεματική.

Ποιος είναι σήμερα ο ήρωας και τι σημαίνει ηρωισμός; Πόσο θυμό μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος; Γιατί η εμφύλια σύγκρουση αποδείχθηκε τόσο ελληνικό φαινόμενο; Πόση καταστροφή και πόσο θυμό μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος;

Η λυσσαλέα αναμέτρηση των δύο αιώνιων εχθρών του Αχιλλέα και του Έκτορα κάποτε θα τελειώσει. Ο  γέρος πατέρας του Έκτορα, ο σοφός Πρίαμος και ο νεαρός εκδικητής Αχιλλέας θα συμφιλιωθούν- έστω για λίγο- πάνω από το πτώμα του νεκρού Έκτορα.

 Οι δυο γενιές μπορούν να συνομιλήσουν και να συμφιλιωθούν κι ο πόλεμος αυτός θα μείνει στην ιστορία σαν πόλεμος που δεν έχει ούτε νικητή ούτε και νικημένο.Homerus' Ilias, integraal!, geregisseerd door de Griek Stathis Livathinos, is een vijf uur-durend theaterspektakel, exclusief te zien in de Stadsschouwburg Amsterdam. In de pauze zijn heerlijke Griekse hapjes in de foyer te verkrijgen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het moderne Griekse theater dat de integrale Ilias wordt gespeeld. Deze eigentijdse opvoering is een dramatisch en vaak humoristisch spektakel dat niet alleen het Griekse verleden tot leven brengt, maar ook commentaar levert op de samenleving van nu.

Wilt u bijgepraat worden over de Ilias? Dat kan voorafgaande aan de voorstelling (za 17.15 uur, zo 14.15 uur) bij de inleiding van Richard Haasen, classicus en dramaturg, als docent klassieke talen verbonden aan het Barlaeus Gymnasium. In de Nieuwe Foyer.

Na afloop interviewt Jonathan Offereins regisseur Stathis Levathinos in de Nieuwe Foyer (in het Engels)

Het verhaal

In de Ilias beschrijft Homerus een episode uit het laatste jaar van het beleg van Troje, 1240 jaar voor Christus. De Trojaanse koningszoon Paris heeft Helena, de vrouw van een Griekse vorst, ontvoerd. Onder leiding van Agamemnon zijn duizenden Griekse schepen naar Troje gevaren om haar terug te halen. De oorlog zal tien jaar duren. Op de achtergrond bemoeien de goden zich voortdurend met de stervelingen.

De voorstelling

De Griekse regisseur Stathis Livathinos maakte van dit klassieke epos vol oorlog en heldenmoed, eerzucht en wraak, een vijf uur durende, spectaculaire voorstelling. Begin juni was de première in een fabriekshal in Piraeus op het Athens & Epidauros Festival. Het decor bestaat uit autobanden en oud meubilair. Een bad verbeeldt de zee, een metalen wenteltrap en betonnen pijlers leiden naar de Olympus, waar de goden zetelen.

Terwijl de godinnen sensueel ogen, lijken de strijders met hun lompen en baarden op partizanen uit de Tweede Wereldoorlog. De Shaolinmonnik Shi Miao Zi choreografeerde de gevechtsscènes. Met de stijlvolle bewegingen van de vijftien acteurs is de voorstelling - met live muziek - een meeslepende mix van dans en theater.

Dit is een voorstelling in de serie Wereldklasse

Wij halen het beste uit de wereld naar Amsterdam. De Grote Meesters van het theater en de dans. Die in Nederland (soms) nog niet zo bekend zijn, maar internationaal sterrenstatus genieten. Wereldklasse, dat zijn regisseurs, acteurs en gezelschappen die de wereld hebben veroverd. Daaronder scharen wij ook Nederlandse makers met wereldfaam, die in het buitenland volle zalen trekken.
De wonderboys (en -girls) van het hedendaagse theater, in Nederland vaak exclusief te zien in de Stadsschouwburg.

Dit is een voorstelling in de serie Ken uw Klassiekers

Er zijn slechts een paar stukken die u gezien moét hebben. Maar die zijn dan ook onmisbaar. De grote stukken (of boeken) die gaan over de grote vragen des levens. Die gaan al decennia, eeuwen, millennia mee. De hoogtepunten uit de theatergeschiedenis in diverse (actuele) bewerkingen. Herkenbaar voor de Oude Grieken of voor de tijdgenoten van Shakespeare, en voor iedereen die nu leeft. Die ziet u hier, in de Stadsschouwburg. De grote klassiekers, sinds enkele decennia of zelfs eeuwen met goedgarantie. In deze serie hebben we ook enkele moderne en literaire klassiekers opgenomen.

Het verloop van de voorstelling is ongeveer als volgt:
18:00 uur deel 1
19:00 uur pauze 1 (15 min)
19:15 uur deel 2 Ilias (50 min)
20:05 uur pauze 2 (15 min)
20:20 uur deel 3 Ilias (50 min)
21:00 uur pauze 3 (15 min)
21:20 uur deel 4 Ilias (1:22)
22:50 uur einde voorstelling
Grieks gesproken. Met Nederlandstalige boventitels. In de pauzes is er eten en drinken te koop in de foyers.
duur: ca. 5 uur, inclusief pauze

(bron: website Stadsschouwburg Amsterdam)


Homer's Iliad, unabridged!, by the Greek director Stathis Livathinos, is a five-hour theatre spectacle, staged exclusively in the Stadsschouwburg, Amsterdam.

It is for the first time in the history of modern Greek theatre that the Iliad is performed in its entirety. This contemporary performance is a dramatic and often humorous spectacle which not only brings the Greek past to life but also comments on today's society.

The language is Greek, with Dutch surtitles. In the intervals, food and drinks will be for sale in the foyers.

After the show Jonathan Offereins interviews director Stathis Levathinos in the Nieuwe Foyer (in English)

The story

In the Iliad Homer describes an episode from the last year of the siege of Troy in 1240 B.C. Paris, the son of the King of Troy, has abducted Helena, the wife of a Greek prince. Led by Agamemnon, thousands of Greek ships have sailed to Troy to bring her back. The war would last ten years. In the background, the gods keep meddling with the mortals.

The performance

The Greek director Stathis Livathinos turned this classical epic of war and heroism, honour and revenge, into a spectacular performance that lasts five hours. In the beginning of June the premiere took place in a factory hall in Piraeus during the Athens & Epidauros Festival. The set consists of car tyres and discarded furniture. A bath tub represents the sea; a metal spiral staircase leads to the Olympus where the gods reside.
The goddesses look highly sensual, whereas the warriors, in rags and with beards, are more like Second World War partisans. The Shaolin monk Shi Miao Zi choreographed the battle scenes. The stylish movements of the fifteen actors make the performance, which is accompanied by live music, a compelling mixture of dance and theatre.

This is a performance in the series Wereldklasse [World Class]

From all over the world we bring the very best to Amsterdam. The Grand Masters of Theatre and Dance. They may not be well known in the Netherlands yet, but they enjoy international star status. World-class; that means directors, actors and companies who have conquered the world. And for us that includes Dutch theatre makers of world fame who draw huge crowds abroad. The wonder-boys and girls of contemporary theatre, in the Netherlands to be seen exclusively in the Stadsschouwburg.

This is a performance in the series Know Your Classics

There are only a few plays that you must have seen. But then they are absolutely essential. The great plays or books that deal with the major issues in life. They have been with us for decades, centuries, millenniums. The highlights of theatre history in various, sometimes present-day adaptations. Recognisable to the Ancient Greeks or for Shakespeare's contemporaries, as well as to the audiences of today. You can see them here in the Stadsschouwburg. The great classics, guaranteed to last for decades, even centuries. In the present series we have also included some modern and literary classics.
The play is in Greek language with Dutch surtitles.
(source: website of Stadsschouwburg Amsterdam)


Ημερομηνία & ώρα/ Date & time/ Datum & tijd: 05.10.2013, 18:00 & 06.10.2013, 15:00
Τοποθεσία
/ Place/ Plaats: Stadsschouwburg Amsterdam / Leidseplein 26  1017 PT Amsterdam
Τιμή
εισιτηρίου/ Ticket price/ Ticket prijs: 18,50 € – 37,50 €
Πληροφορίες/ Information / Informatie: 
http://www.ssba.nl/page.ocl?pageid=3&ev=53157